ANBI informatie

De status van Culturele ANBI-instelling brengt met zich mee dat giften over het instandhouden van de molen onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Omdat de molen deel uitmaakt van het Nederlandse Culturele Erfgoed geldt er een verhoogde fiscale aftrekmogelijkheid. Verdere informatie vindt u hier.

Doelstelling van de Stichting Rijnenburgermolen

De stichting heeft ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molen "Rijnenburgermolen" in Hazerswoude-Rijndijk, en de daarbij behorende molenaarswoning Van Beethovenlaan 63b, en deze in een maalvaardige staat te houden door deze regelmatig in werking te stellen of doen stellen.

Verslag activiteiten 2014 t/m 2019

De Stichting Rijnenburgermolen is op 16 december 2013 juridisch eigenaar geworden van de Rijenburgermolen, een Rijksmonument gebouwd in 1722. Het jaar 2014 stond in het teken van het wegwerken van achterstallig onderhoud in en aan de molen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, zoals afgesproken in het kader van de overdracht. Daarnaast heeft het bestuur met inzet van tal van vrijwilligers gezorgd voor het opknappen en inrichten van de molenaarswoning en de tuinen rond de molenaarswoning en bij de molen. Deze werkzaamheden werden in de winter van 2015 afgerond. 17 april 2015 was de dag waarop de Rijnenburgermolen door de Gemeente Alphen aan den Rijn officieel werd opgeleverd aan de Stichting. Op hetzelfde moment is ook de verhuur van het geheel opgeknapte molenaarshuis gestart, "De Vijfde Wiek" genaamd. Het jaar 2016 is het eerste jaar van reguliere exploitatie. De verhuur van "De Vijfde Wiek" verliep voorspoedig, waardoor er een serieuze extra bijdrage werd verkregen voor het onderhoud van de molen. De fraai gerestaureerde modelmolen (schaal 1 : 10) stelt ons in staat educatieve lessen te verzorgen voor bijvoorbeeld basisscholen. 2017 en 2018 waren opnieuw succesvolle jaren, met - mede door de start- en stempelplaats van de Rabobank Sponsorfietstocht - een groot aantal bezoekers. De Vijfde Wiek was zeer in trek en kreeg uitstekende referenties. Op basis van het meerjarenplan onderhoud 2019 - 2024 is opnieuw subsidie verkregen van het Rijk en de Provincie voor de komende 6-jaars periode. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn draagt structureel bij aan de instandhouding. Het belangrijkste project in 2019 was de restauratie van de fokwieken en de vernieuwing van de rietkap op de kop van de molen. Dit grote project werd mogelijk gemaakt door een substantiële subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Het Jaarverslag 2019 besteedt hier uitvoerig aandacht aan.

Een gedetailleerd verslag van de activiteiten in voorgaande jaren is te vinden in het Jaarverslag 2014, het Jaarverslag 2015, het Jaarverslag 2016, het Jaarverslag 2017, en het  Jaarverslag 2018 .

Hoofdlijnen beleidsplan 2020

Ook 2020 staat in het teken van regulier beheer van de molen en exploitatie van de molenaarswoning "De Vijfde Wiek".

Actiepunten voor 2020 zijn:

-          het (laten) uitvoeren van onderhouds- en schilderwerk aan de molen

-          het op aantrekkelijke wijze toegankelijk maken van de molen voor bezoekers

-          het verzorgen van educatieve rondleidingen, met gebruik van de modelmolen

-          het werven van vrijwilligers voor onderhoud en beheer

-          het werven van vrienden en sponsoren voor de financiering van de molen

-          het verzorgen van de public relations

-          de bestuurlijke samenwerking tussen moleneigenaren in Alphen aan den Rijn

-          de gemeenschappelijke belangenbehartiging via het Molenplatform Zuid-Holland

-          de exploitatie en het onderhoud van "De Vijfde Wiek" als vakantiewoning

Inmiddels - 1 mei 2020 - staat de uitvoering van het beleid onder druk door de coronamaatregelen. Op korte termijn heeft dit voor de Rijnenburgermolen nog geen ernstige gevolgen, de langere termijn is, zoals voor eenieder, onzeker.

 

Samenvatting BALANS EN JAARREKENING 2019 STICHTING RIJNENBURGERMOLEN 

             
Balans per 31 december 2019                
  Bezittingen/vorderingen       Vermogen/schulden  
  Bankrekening 4.565      Nog te betalen  38
  Spaarreken 27.573      Saldo BRIM 2019-2024 8.093
  Reservering groot onderhoud 49.005     Reserve groot onderh. 72.086
  Herstel rietkap en fokken 5.084     Nog te doteren reserve 10.141
  Nog te ontvangen  28     Vooruit ontvangen borg 500
  Te vorderen omzetbelasting  6.147     Saldo vrij vermogen 1.544
             
  Totaal 92.402     Totaal 92.402
             
Exploitatierekening jaar 2019          
  Uitgaven molen       Inkomsten  
    Onderhoud molen  3.655      Subsidies 15.002
  Verzekeringen, belastingen 2.976      Diverse bijdragen 1.623
  Diverse onkosten 1.735     Bijdrage project rietkap 29.442
  Herstel rietkap en fokken12.685 58.884     Vrijval reserves 30.953
  Dotatie reserves 22.454     Saldo nadelig 12.685
             
  Totaal molen 89.705       89.705
             
  Uitgaven De Vijfde Wiek       Inkomsten  
  Onderhoud  1.565     Ontvangen huur 17.205
  Inrichting en tuin 1.155     Overige inkomsten 326
  Exploitatiekosten 4.073        
  Overige kosten 1.995        
  Saldo voordelig 8.743        
             
  Totaal De Vijfde Wiek 17.531       17.531
             
             
   De gedetailleerde cijfers staan in het Jaarverslag 2019.

Beloningsbeleid

Het bestuur en de vrijwilligers worden niet beloond voor geleverde arbeid. Onkosten worden vergoed op basis van feitelijke uitgaven.

RSIN

DE RSIN-code van de Stichting Rijenburgermolen is: 819790692