ANBI informatie

De status van Culturele ANBI-instelling brengt met zich mee dat giften over het instandhouden van de molen onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Omdat de molen deel uitmaakt van het Nederlandse Culturele Erfgoed geldt er een verhoogde fiscale aftrekmogelijkheid. Verdere informatie vindt u hier.

Doelstelling van de Stichting Rijnenburgermolen

De stichting heeft ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molen "Rijnenburgermolen" in Hazerswoude-Rijndijk, en de daarbij behorende molenaarswoning Van Beethovenlaan 63b, en deze in een maalvaardige staat te houden door deze regelmatig in werking te stellen of doen stellen.

Verslag activiteiten 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018

De Stichting Rijnenburgermolen is op 16 december 2013 juridisch eigenaar geworden van de Rijenburgermolen, een Rijksmonument gebouwd in 1722. Het jaar 2014 stond in het teken van het wegwerken van achterstallig onderhoud in en aan de molen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, zoals afgesproken in het kader van de overdracht. Daarnaast heeft het bestuur met inzet van tal van vrijwilligers gezorgd voor het opknappen en inrichten van de molenaarswoning en de tuinen rond de molenaarswoning en bij de molen. Deze werkzaamheden werden in de winter van 2015 afgerond. 17 april 2015 was de dag waarop de Rijnenburgermolen door de Gemeente Alphen aan den Rijn officieel werd opgeleverd aan de Stichting. Op hetzelfde moment is ook de verhuur van het geheel opgeknapte molenaarshuis gestart, "De Vijfde Wiek" genaamd. Het jaar 2016 is het eerste jaar van reguliere exploitatie. De verhuur van "De Vijfde Wiek" verliep voorspoedig, waardoor er een serieuze extra bijdrage werd verkregen voor het onderhoud van de molen. De fraai gerestaureerde modelmolen (schaal 1 : 10) stelt ons in staat educatieve lessen te verzorgen voor bijvoorbeeld basisscholen. 2017 en 2018 waren opnieuw succesvolle jaren, met - mede door de start- en stempelplaats van de Rabobank Sponsorfietstocht - een groot aantal bezoekers. De Vijfde Wiek was zeer in trek en kreeg uitstekende referenties. Op basis van het meerjarenplan onderhoud 2019 - 2024 is opnieuw subsidie verkregen van het Rijk en de Provincie voor de komende 6-jaars periode. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn draagt structureel bij aan de instandhouding.

Een gedetailleerd verslag van de activiteiten is te vinden in het Jaarverslag 2014, het Jaarverslag 2015, het Jaarverslag 2016, het Jaarverslag 2017, en het  Jaarverslag 2018 .

Hoofdlijnen beleidsplan 2019

Ook 2019 staat in het teken van regulier beheer van de molen en exploitatie van de molenaarswoning "De Vijfde Wiek".

Actiepunten voor 2019 zijn:

-          groot onderhoud aan de rietkap en de fokwieken

-          het (laten) uitvoeren van onderhouds- en schilderwerk aan de molen

-          het op aantrekkelijke wijze toegankelijk maken van de molen voor bezoekers

-          het verzorgen van educatieve rondleidingen, met gebruik van de modelmolen

-          het werven van vrijwilligers voor onderhoud en beheer

-          het werven van vrienden en sponsoren voor de financiering van de molen

-          het verzorgen van de public relations

-          de bestuurlijke samenwerking tussen moleneigenaren in Alphen aan den Rijn

-          de exploitatie en het onderhoud van "De Vijfde Wiek" als vakantiewoning

 

Samenvatting BALANS EN JAARREKENING 2018 STICHTING RIJNENBURGERMOLEN 

             
Balans per 31 december 2018                
  Bezittingen/vorderingen       Vermogen/schulden  
  Bankrekening 16.890      Nog te betalen  15.212
  Spaarrekening 54.909      Herstel rietkap+wieken 30.446
  Reservering groot onderhoud 35.151     Reserve groot onderh. 35.151
  Nog te ontvangen  69     Vooruit ontvangen huur 2.524
  Te vorderen omzetbelasting  2.393     Saldo eigen vermogen 26.079
             
  Totaal 109.412     Totaal 109.412
             
Exploitatierekening jaar 2018          
  Uitgaven molen       Inkomsten  
    Onderhoud molen  19.084      Subsidies 22.513
  Verzekeringen 2.618      Diverse bijdragen 1.651
  Diverse onkosten 2.859     Opbrengst activiteiten 1.691
             
  Saldo voordelig 1.295        
             
  Totaal molen 25.855       25.855
             
  Uitgaven De Vijfde Wiek       Inkomsten  
  Onderhoud  4.263     Ontvangen huur 17.323
  Inrichting 647     Ontvangen borg 4.526
  Diverse onkosten 2.333     Diverse ontvangsten 621
  Terugbetaalde borg 4.954        
  Saldo voordelig 10.272        
             
  Totaal De Vijfde Wiek 22.470       22.470
             
  Totaal 48.325     Totaal 48.325
   De gedetailleerde cijfers staan in het Jaarverslag 2018.

Beloningsbeleid

Het bestuur en de vrijwilligers worden niet beloond voor geleverde arbeid. Onkosten worden vergoed op basis van feitelijke uitgaven.

RSIN

DE RSIN-code van de Stichting Rijenburgermolen is: 819790692